Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden OnzeLes


1. In het kort

OnzeLes is een gratis dienst. De OnzeLes web-app verzamelt geen data voor commerciële doeleinden en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruikers van OnzeLes die zelf polls willen maken, dienen zich aan te melden. Het hiervoor benodigde e-mailadres wordt niet met derden gedeeld. Je ontvangt eenmalig een activerings-mail en een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief kun je je op elk moment afmelden.

Leerlingen die OnzeLes gebruiken, blijven volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld van leerlingen. Tops en tips die leerlingen geven, zijn anoniem zichtbaar binnen de groep waar de leerlingen in zit en zullen niet gedeeld worden met derden. Als een leerling antwoord geeft op een open vraag, is het antwoord alleen zichtbaar voor de leraar.

Leraren die OnzeLes gebruiken, blijven altijd eigenaar van hun eigen data. Dat wil zeggen dat er nooit leraar-specifieke data wordt gedeeld met derden. Tops en tips die leerlingen geven, in combinatie met het onderwijstype en jaarlaag, kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Deze data zijn volledig losgekoppeld. De betrokken leraar en leerlingen blijven anoniem. De antwoorden op open vragen worden niet voor onderzoek gebruikt.

Voor vragen kun je altijd het contactformulier invullen.


2. Beschrijving OnzeLes

OnzeLes is een programma waarmee leerlingen op een makkelijke en veilige manier feedback kunnen geven aan hun leraar, ondersteund door een web-app. De app laat leerlingen anoniem feedback geven, op zo’n manier dat de leraar altijd gebalanceerde feedback krijgt. OnzeLes is géén beoordeling, maar puur een middel om voor zowel startende als ervaren leraren in kaart te brengen wat er al goed gaat en wat er nóg beter zou kunnen.

Om spraakverwarring te voorkomen, worden hieronder de verschillende relevante begrippen en gebruikers gedefinieerd.

2.1 Begrippen

 • OnzeLes: overkoepelende naam voor het hele programma, wordt in sommige gevallen gebruikt om de web-app aan te duiden.
 • Leraren: overkoepelende naam voor docenten, leerkrachten en leraren.
 • Leerlingen: overkoepelende naam voor leerlingen en studenten.
 • Website: de ondersteunende website, te vinden op www.onzeles.nl, waar achtergrond- en instructiemateriaal te vinden is.
 • App: de OnzeLes web-app, te vinden op app.onzeles.nl, waar groepen beheerd worden en polls worden afgenomen.
 • Dashboard: het startpunt in de app. Hier kun je groepen aanmaken en per groep kiezen om feedback-onderwerpen in te stellen, een nieuwe poll aan te maken, de laatste poll te bekijken of een overzicht te krijgen van alle polls.
 • Groep: wordt in de app aangemaakt door een leraar en bestaat uit leerlingen, bijvoorbeeld klas “A3A”.
 • Feedback-onderwerpen: per groep stelt de leraar, bij voorkeur in overleg met leerlingen, positief geformuleerde feedback-onderwerpen in, die leerlingen in polls als tip of top kunnen aanduiden.
 • Poll: wordt binnen een groep aangemaakt door de leraar, bestaat uit de feedback-onderwerpen – met eventueel een of twee open vragen – en door leerlingen ingevuld nadat ze toegang hebben gekregen via de pin.
 • Pin: een zescijferige code die bij het aanmaken van een poll automatisch wordt gegenereerd, leerlingen toegang geeft tot één specifieke poll (zoals bij Kahoot) en 15 minuten geldig blijft.
 • Tops en Tips: in een poll geeft een leerling per feedback-onderwerp aan of het goed gaat (top) of dat het beter kan (tip). Leerlingen moeten evenveel tops als tips geven.
 • Open vragen: per poll kan de leraar optioneel één of twee open vragen toevoegen waarvan alleen hij of zij de antwoorden te zien krijgt.
 • Trends: geeft binnen een groep inzicht in de gegeven tops en tips.

2.2 Gebruikers

 • Leraar: deze gebruiker kan groepen aanmaken, feedback-onderwerpen instellen, polls maken en alle resultaten bekijken.
 • Leerling: deze gebruiker krijgt via een pin toegang tot een poll, kan feedback-onderwerpen aanmerken als top of tip en krijgt voor die poll te zien welke tops en tips er binnen de groep zijn gegeven – tenzij de leraar dit heeft uitgeschakeld.
 • Stichting leerKRACHT: heeft OnzeLes ontwikkeld en stelt OnzeLes gratis ter beschikking van leraren die samen met hun leerlingen willen werken aan betere lessen.
 • Admin: de beheerder die toegang heeft tot de broncode en de database van OnzeLes. De admin is in dienst van Stichting leerKRACHT en zal data nooit delen met derden.

3. Kosten

Het onderhoud, de hosting en ondersteuning van OnzeLes wordt gratis verzorgd door Stichting leerKRACHT, voor alle leraren in Nederland die willen werken aan betere lessen. OnzeLes sluit goed aan bij de verbetercultuur die stichting leerKRACHT op zo veel mogelijk scholen in Nederland teweeg wilt brengen.

OnzeLes mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.


4. Data-opslag

4.1 Aanmelding

Om als leraar met OnzeLes aan de slag te gaan, moet je eenmalig een account aanmaken. Hiervoor geef je je naam e-mail en een wachtwoord op. Deze informatie is alleen voor jou en is niet zichtbaar voor derden.

 • Naam. De leraar moet een voor- en achternaam opgeven, met optioneel een tussenvoegsel. Er wordt door niemand gecontroleerd of dit officiële namen zijn. Je kan je dus onder een pseudoniem aanmelden. De gekozen naam wordt gebruikt om in de online omgeving de leraar persoonlijk aan te kunnen spreken: “Hallo Jonas!” in plaats van “Hallo leraar!”.
 • E-mail. Het e-mailadres wordt gebruikt 1) als gebruikersnaam, 2) om een activeringsemail te sturen, 3) om je wachtwoord te resetten en 4) om een nieuwsbrief te sturen. Je kan je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 • Wachtwoord. De leraar kiest een wachtwoord om in combinatie met het e-mailadres in te kunnen loggen bij de OnzeLes web-app. Dit wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is voor niemand leesbaar.

4.2 Groepen

Bij het aanmaken van een nieuwe groep, moet een leraar de volgende informatie opgeven:

 • Groepsnaam. De groepsnaam (bijvoorbeeld “V5A”) wordt door de leraar gebruikt om in het dashboard de goede groep te kunnen vinden. De groepsnaam wordt alleen gebruikt door de leraar zelf.
 • Type onderwijs & Jaar. De combinatie van type onderwijs en jaar wordt door Stichting leerKRACHT gebruikt om anoniem onderzoek te doen. Lees hier meer over bij het hoofdstuk “Onderzoek”.
 • Vak (optioneel). De leraar kan optioneel toevoegen welk vak er bij een bepaalde groep hoort. Dit vak wordt dan weergegeven in het groepenoverzicht van de leraar. Als het vak wordt opgegeven, wordt dit gebruikt voor anoniem onderzoek door Stichting leerKRACHT. Lees hier meer over bij het hoofdstuk “Onderzoek”.

4.3 Feedback-onderwerpen

De leraar stelt, in overleg met leerlingen van een bepaalde groep, een een lijst van ongeveer 10 kenmerken van een goede les samen. Op basis van deze lijst kunnen leerlingen vervolgens een aantal tops en tips kiezen. De polls zijn door middel van een pin toegankelijk.

De leraar is verantwoordelijk voor de feedback-onderwerpen die in de app terechtkomen en stemt ermee in dat de feedback-onderwerpen zichtbaar worden voor leerlingen.

Als leraar kan je de feedback-onderwerpen van een groep te allen tijde aanpassen of verwijderen. Dit heeft geen invloed op de tops en tips die al eerder zijn opgeslagen.

4.4 Polls

Als leraar kun je voor een groep polls aanmaken. Per poll kun je optioneel een of twee open vragen toevoegen. Bij het aanmaken van de poll wordt er automatisch een zescijferige pin gegenereerd. Leerlingen met toegang tot de pin kunnen vervolgens de poll invullen. De pin blijft 15 minuten geldig. De kans dat een willekeurig persoon in die tijd toevallig dezelfde pin invult is minimaal, maar niet volledig uit te sluiten.

Als leraar houd je altijd toegang tot de polls die je hebt gehouden en je kan polls te allen tijde verwijderen.

4.4.1 Tops en Tips

Leerlingen met de pin kunnen gedurende 15 minuten na aanmaak van de poll feedback geven. De app is zo gebouwd dat leerlingen evenveel tops als tips moeten geven. Gedurende 15 minuten na aanmaak van de poll kunnen leerlingen zien welke tops en tips er voor die poll gegeven zijn. Leerlingen zien alleen het totale aantal tops en tips per feedback-onderwerp.

De tops en tips worden in de database opgeslagen in combinatie met het type onderwijs, de jaarlaag en eventueel het vak. De tops en tips zijn gekoppeld aan de bijbehorende poll en de poll is gekoppeld aan de bijbehorende groep. Als de leraar een poll verwijdert, worden de tops en tips die bij die poll horen losgekoppeld van de poll en zijn daarmee op geen enkele manier meer te koppelen aan de leraar. Als de leraar een groep verwijdert, worden daarmee automatisch alle polls van die groep verwijderd. Als een leraar zijn of haar eigen account verwijdert, worden daarmee automatisch al zijn of haar groepen verwijderd.

4.4.2 Open vragen

Als een leraar open vragen aan een poll toevoegt, zijn de vragen zichtbaar voor leerlingen. Leerlingen hebben zelf de keuze of ze hier antwoord op willen geven. De antwoorden zijn alleen zichtbaar voor de leraar. Als een poll wordt verwijderd, worden daarmee automatisch alle open vragen verwijderd.

4.5 Cookies

Als je als leraar inlogt en aangeeft dat je ingelogd wilt blijven, worden er twee cookies in je browser geplaatst:

 1. Een versleutelde cookie met je gebruikers-id; en
 2. Een “remember-token”.

Deze combinatie geeft toegang tot je eigen account. Op het moment dat je uitlogt, worden beide cookies verwijderd.


5. Onderzoek

De tops en tips die leerlingen geven worden volledig anoniem en losgekoppeld van gebruikers opgeslagen in de database van OnzeLes, in combinatie met type onderwijs en jaarlaag. Stichting leerKRACHT gebruikt de tops en tips om anoniem onderzoek te doen naar wat leerlingen vinden van hun onderwijs. Middels een filteringsproces zullen nooit precieze formuleringen van tops en tips met derden worden gedeeld.

De antwoorden op open vragen worden niet voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De data voor een bepaalde combinatie van onderwijstype en jaarlaag zal pas voor onderzoek gebruikt worden als ten minste in 10 verschillende groepen polls zijn afgenomen. Op deze manier wordt het onmogelijk om de gecategoriseerde, anonieme tops en tips te herleiden tot een specifieke groep.


6. Beveiliging

De beveiliging van OnzeLes verloopt in drie stappen:

 1. Zo min mogelijk gevoelige data verzamelen;
 2. De data goed beveiligen;
 3. Gebruikers uitdagen om een goed wachtwoord te gebruiken.

Hieronder worden de verschillende stappen in meer detail besproken.

6.1 Zo min mogelijk gevoelige data verzamelen

Er is bij de ontwikkeling van OnzeLes bewust voor gekozen om geen persoonlijke data van leerlingen te verzamelen. Daarom verloopt het “aanmeldproces” voor leerlingen via een pin die per poll wordt gegenereerd. De data die leraren moeten opgeven, is tot een minimum beperkt. Als je als leraar anoniem wilt blijven, kun je een pseudoniem gebruiken.

De data die in middels de polls worden verzameld, zijn altijd in balans. Als de feedback-onderwerpen positief en gelijkwaardig zijn gekozen, kunnen leerlingen op geen enkele manier een waarde-oordeel geven, en wordt er dus geen gevoelige data over leraren opgeslagen.

Het staat leraren vrij om open vragen toe te voegen. De antwoorden hierop kunnen gevoelig zijn. Alleen leraren hebben toegang tot de antwoorden op deze vragen. Leraren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze deze antwoorden niet per ongeluk delen.

6.2 De data goed beveiligen

De beveiliging van OnzeLes berust op de volgende peilers:

 • Versleuteld internetverkeer. De app is SSL-gecertificeerd en versleutelt al het internetverkeer (inclusief cookies) tussen de client en de server.
 • Versleutelde gebruikerswachtwoorden. De wachtwoorden die gebruikers kiezen, worden gehashd opgeslagen door middel van bcrypt. Op deze manier kan zelfs iemand met volledige toegang tot de database nooit achterhalen wat het originele wachtwoord was.
 • Ingebouwde Rails beveiliging. De app is gebouwd in Ruby on Rails en gebruikt verschillende ingebouwde beveilingsmaatregelen:
  • Cross-Site Forgery Protection (waarmee de formulieren automatisch beschermd worden tegen externe injectie van (kwaadaardige) data);
  • Strong Paramaters (waarmee alleen specifieke data in formulieren kan worden verzonden);
  • SQL Injection Prevention (waarmee externe gebruikers geen kwaadaardige toegang tot de database kunnen krijgen).
 • Browser én Server checks. Bij het kiezen van een gelijk aantal tops en tips wordt zowel in de browser als later op de server gecontroleerd of er inderdaad evenveel tops als tips zijn gegeven. Zo niet, dan wordt de stem niet meegenomen.
 • Veilige en onzichtbare wachtwoorden. De wachtwoorden die door de admin worden gebruikt zijn extreem veilig en zijn alleen in versleutelde vorm opgeslagen in de app.

6.3 Leraren uitdagen om een goed wachtwoord te gebruiken

De leraren die met OnzeLes werken, hebben toegang tot hun eigen data door middel van hun e-mail en wachtwoord. Het is dus belangrijk dat leraren sterke wachtwoorden kiezen. Op die manier wordt de kans minimaal dat iemand (of een computerprogramma) per toeval de goede combinatie van e-mail en wachtwoord invult. Sterke wachtwoorden verkleinen ook de kans dat iemand fysiek kan “spieken” als een wachtwoord wordt ingevuld.

OnzeLes vereist een wachtwoord van minstens 6 karakters, maar roept leraren op om een zo sterk mogelijk wachtwoord te kiezen.


7. Disclaimer

 • Het gebruik van OnzeLes is volledig op eigen risico.
 • De ontwikkeling van de app is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Stichting leerKRACHT, OnzeLes en de Admin kunnen echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op app.onzeles.nl of www.onzeles.nl en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via app.onzeles.nl of onzeles.nl wordt aangeboden.
 • Stichting leerKRACHT, OnzeLes en de Admin zijn niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk cq. beschikbaar zijn van app voor de gebruiker.
 • OnzeLes is ontwikkeld onder Creative Commons Licentie “Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 Nederland” (CC BY-NC-SA 2.0 NL). OnzeLes mag dus niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Gebruikers zullen daar per e-mail van op de hoogte worden gesteld.